top of page

Årsmøtepapirer 2019

Sted: Møterommet på Moa svømmehall.

Dag: Onsdag 26. februar 2020

Tid: Kl. 19.00

SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 4. AaSLKs årsmelding.

 5. AaSLKs regnskap.

 1. Innkomne forslag og saker.

 2. Endring i lov for Aaslk

 3. Fastsette medlemskontingent for 2021.

 4. Vedta AaSLKs budsjett for 2020.

 5. Behandle AaSLKs organisasjonsplan.

 6. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 7. Valg

 8. Styret 2020, valgkomiteens forslag

 9. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 9 pkt.

 10. Kontrollkomité 2020, styrets forslag

 11. Valgkomité 2020, styrets forslag

 12. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd AaSLK har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanten.

Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page