top of page

Årsmøte papirer 2020

Sted: Teams.

Dag: Mandag 15. mars 2021

Tid: Kl. 19.00SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. AaSLKs årsmelding.

5. AaSLKs regnskap.

· Revisors beretning for 2020

6. Innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent for 2021.

8. Vedta AaSLKs budsjett for 2021.

9. Behandle AaSLKs organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

11. Valg

1. Styret 2021, valgkomiteens forslag

2. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 9 pkt.

3. Kontrollkomité 2021

4. Valgkomité 2021

5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd AaSLK har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanten.Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Årsmøtet blir gjennomført via Teams og link til møtet kommer senere på mail.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page